ปรัชญา (Philosophy)

                                                     ส่งเสริมและบริการด้านไอที  พัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 

                                                                        วิสัยทัศน์ (Vision)

                                                 มุ่งความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี  กระจายความรู้สู่ท้องถิ่น

 

                                                                       พันธกิจ  (Mission)

                                                      พัฒนาการเรียนการสอน เผยแพร่บริการความรู้แก่นักเรียน
                                                 นักศึกษาในท้องถิ่น   ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

                                                                                                     

 

 
522 Origin Connection Time-out

522 Origin Connection Time-out


cloudflare-nginx
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell