ใบเสร็จ กศ.พ.

ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง
ปฏิบัติงานที่หน่วยงาน
หัวหน้างาน
วัน เดีอน ปี
จำนวนเงิน