ผลการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้อันดับที่ 9 จาก 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
196 Views

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ที่เรียกว่า Ranking Web of Universities July 2021 Edition โดย Cybermetrics Lab ในสังกัดของ CSIC ซึ่งเป็นสภาวิจัยแห่งประเทศสเปน  ซึ่งมีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาจากประเทศต่างๆทั่วโลก ได้รับการจัดอันดับทั้งหมดมากกว่า 31,000 แห่ง  โดยในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาได้รับการจัดอันดับ จำนวน 194 แห่ง  ซึ่งการจัดอันดับ Webometrics ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. ด้าน Impact คือ จำนวนการเชื่อมโยงจากลิงก์ภายนอก (subnet) ที่เข้าสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ข้อมูลจาก Ahrefs และ Majestic  50%
2. ด้าน Openness คือ จำนวนการ Citations ผลงานวิจัย ของผู้วิจัยที่มีข้อมูลอยู่ในฐาน Google Scholar 10%
3. ด้าน Excellence คือ จำนวนผลงานวิชากรและการอ้างอิงผลงาน ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scimago (ตั้งแต่ปี 2015-2019) 40%
ในรอบการจัดอันดับในรอบที่ 2 ของปี พ.ศ. 2564 (Current edition Universities: July 2021 Edition 2021.2.0 beta  https://webometrics.info/en/Asia/Thailand )  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอยู่ใน 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  โดยมีผลการได้รับจัดอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีดังนี้

อันดับที่ 3  ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อันดับที่ 9  ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (38 มหาวิทยาลัย)

อันดับที่ 48 ของประเทศไทย (194 มหาวิทยาลัย)
อันดับที่ 5,753 ของมหาวิทยาลัยโลก (มากกว่า 31,000 มหาวิทยาลัย)

ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในความร่วมมือร่วมใจช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น

Share to...