ตารางอบรมการใช้งานเครือข่าย LRU NETนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
4,438 Views

ตารางอบรมการใช้งานเครือข่าย LRU NETนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

คณะครุศาสตร์
26 มิถุนายน 2566 09.00-10.00 น. ค.6601: ภาษาอังกฤษ
ค.6602: ภาษาอังกฤษ
ค.6603: ภาษาไทย
10.00-11.00 น. ค.6604: ภาษาไทย
ค.6605: สังคมศึกษา
ค.6606: สังคมศึกษา
ค.6622: ฟิสิกส์
11.00-12.00 น. ค.6607: วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค.6608: วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค.6609: เคมี
13.00-14.00 น ค.6610: ชีววิทยา
ค.6611: คอมพิวเตอร์ศึกษา
ค.6612: คณิตศาสตร์
ค.6621: บรรณารักษ์และภาษาอังกฤษ
14.00-15.00 น ค.6613: คณิตศาสตร์

ค.6620: อุตสาหกรรมศิลป์

ค.6614: พลศึกษา
ค.6615: พลศึกษา

15.00-16.00 น. ค.6616: ศิลปศึกษา
ค.6617: ดนตรีศึกษา
ค.6618: นาฏศิลป์
ค.6619: การประถมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27 มิถุนายน 2566 09.00-10.00 น. น.6601:นิติศาสตร์
ร.6601:รัฐประศาสน์ศาสตร์
ศป.6602: ดุริยางค์ศิลป์
ศป.6603: ทัศนศิลป์
10.00-11.00 น. ร.6603:รัฐประศาสน์ศาสตร์
ศ.6601: การพัฒนาชุมชน
ศ.6602: ภาษาอังกฤษ
11.00-12.00 น. ศ.6603: ภาษาอังกฤษ
ศ.6604: ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ศ.6605: ภาษาจีนและภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร
13.00-14.00 น. ร.6602:รัฐประศาสน์ศาสตร์
ศ.6606: ภาษาไทย
ศป.6601: ดิจิทัลอาร์ต
คณะวิทยาการจัดการ
28 มิถุนายน 2566 09.00-10.00 น. บ.6601:การตลาดดิจิทัล
บ.6602: การจัดการ
บ.6603T: การจัดการ
10.00-11.00 น บ.6604: คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
บ.6605T: คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
บ.6606: การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน
ศบ.6601: เศรษฐศาสตร์
11.00-12.00 น บช.6601: การบัญชี
บช.6602T: การบัญชี
ศ.6607: การท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 มิถุนายน 2566 09.00-10.00 น. ว.6601: คณิตศาสตร์
ว.6602: เคมีประยุกต์
ว.6603: วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ว.6604: วิทยาการคอมพิวเตอร์
ว.6605: เทคโลยีสารสนเทศ
ว.6606: เกษตรศาสตร์
10.00-11.00 น ว.6607: อาหารและโภชนาการ
ว.6608: เทศโนโลยีอาหาร
ว.6609: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ว.66010: สัตวศาสตร์
ว.66011: วิทยาศาสตร์และการกีฬาและออกกำลังกาย
ส.6602: สาธารณสุขศาสตร์
11.00-12.00 ว.66012: วิทยาศาสตร์และการกีฬาและออกกำลังกาย
ว.66013: ฟิสิกส์
ว.66014T: เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส.6601: สาธารณสุขศาสตร์
ส.6603: สาธารณสุขศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
29 มิถุนายน 2566 13.00-14.00 น. วศ.6601: วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
วศ.6602: วิศวกรรมการออกแบบและผลิต
วศ.6603T:วิศวกรรมการออกแบบและผลิต
วศ.6604:วิศวกรรมไฟฟ้าและเล็กทรอนิกส์
วศ.6605T:วิศวกรรมไฟฟ้าและเล็กทรอนิกส์
วศ.6606:วิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง

 

Share to...