1,748 Views

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์

นายรักชาติ บุตรเต

รักษาการ หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
นักวิชาการการคอมพิวเตอร์

นายฤทธิพล ดวงศรี

Network Infrastructure

นายเอกภพ สุจันทร์ศรี

Network & System Administrator

นายพิษณุ โฉมนคร

นักวิชาการการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรีสุริยา ลุนจันทา

นักวิชาการการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

นางสาวชลดา บุญมาก

นักวิชาการการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

นายนวพล ศิริเคน

IT Support, IT Helpdesk และ Technical Support

ว่าที่ ร.ต.พิพัฒน์ ศรีภูมิ

IT Support, IT Helpdesk และ Technical Support

นายไกรศักดิ์ พรมดี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Share to...

This will close in 20 seconds