ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องประชุม

863 Views

ชั้นที่ 1

ห้อง 105 จำนวน 41 เครื่อง

ห้อง 106 จำนวน 41 เครื่อง

ชั้นที่ 2

ห้อง 202 จำนวน 40 เครื่อง

ห้อง 203 จำนวน 41 เครื่อง
ห้อง 204 จำนวน 41 เครื่อง
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 120 เครื่อง

ห้องประชุมสัมมนา

ห้องประชุมทางไกล

ชั้นที่ 4

ห้อง 402 จำนวน 41 เครื่อง

 

 

Share to...