ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องประชุม

1,073 Views

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 105 (40 เครื่อง)

ห้องเรียนขนาดกลาง มีจำนวน 40 เครื่อง สำหรับบุคลากรภายในมหาลัย และ อาจารย์บุคลากรภายในมหาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 (40 เครื่อง)

ห้องเรียนขนาดกลาง มีจำนวน 40 เครื่อง สำหรับบุคลากรภายในมหาลัย และ อาจารย์บุคลากรภายในมหาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 (40 เครื่อง)

ห้องเรียนขนาดกลาง มีจำนวน 40 เครื่อง สำหรับบุคลากรภายในมหาลัย และ อาจารย์บุคลากรภายในมหาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203 (40 เครื่อง)

ห้องเรียนขนาดกลาง มีจำนวน 40 เครื่อง สำหรับบุคลากรภายในมหาลัย และ อาจารย์บุคลากรภายในมหาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 402 (40 เครื่อง)

ห้องเรียนขนาดกลาง มีจำนวน 40 เครื่อง สำหรับบุคลากรภายในมหาลัย และ อาจารย์บุคลากรภายในมหาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 (40 เครื่อง)

ห้องเรียนขนาดกลาง มีจำนวน 40 เครื่อง สำหรับบุคลากรภายในมหาลัย และ อาจารย์บุคลากรภายในมหาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ห้องประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์

ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 (300 ที่นั่ง)

ห้องประชุมขนาดใหญ่ 300 ที่นั่ง และสื่อการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา อาจารย์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใช้ในการ อบรม สัมมนา ประชุม และทำกิจกรรมต่างๆ

ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 (150 ที่นั่ง)

ห้องประชุมขนาดใหญ่ 150 ที่นั่ง และสื่อการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา อาจารย์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใช้ในการ อบรม สัมมนา ประชุม และทำกิจกรรมต่างๆ

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 (120 เครื่อง)

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ใหญ่ จำนวน 120 เครื่อง สำหรับบุคลากรภายในมหาลัย และ อาจารย์บุคลากรภายในมหาลัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...