การเปลี่ยนแปลงระบบจองห้อง และขั้นตอนการจองห้องใช้สถานที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์
20,824 Views

ประกาศ  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการปรับเปลี่ยน ระบบการจองห้อง โดยการขอใช้ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 (150 ที่นั่ง) ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 (300 ที่นั่ง) และห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 2 (120 เครื่อง)

ขั้นตอนการจองห้องใช้สถานที่ (กรุณาทำหนังสือขออนุญาตใช้ห้อง)

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...