ปรัชญา/ภารกิจ

1,660 Views

ปรัชญา (Philosophy)    ส่งเสริมและบริการด้านไอที พัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชน
วิสัยทัศน์ (Vision)      
 มุ่งความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี กระจายความรู้สู่ท้องถิ่น
พันธกิจ (Mission)     
พัฒนาการเรียนการสอน เผยแพร่บริการความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาในท้องถิ่น ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

ภารกิจหลัก 3 ประการ
เพื่อให้งาน/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บรรลุตามเป้าหมายและ พันธกิจที่ได้วางไว้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงได้กำหนดภารกิจหลักได้ดังต่อไปนี้

2.1 ด้านการบริการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ให้บริการด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ตลอดจนการจัดฝึกอบรม เป็นวิทยากร แก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น นอกจากนั้น ยังให้บริการด้านการจัดหา ตรวจซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องต่อระบบเครือข่าย อีกด้วย

2.2 ด้านการสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ภารกิจหลักสำคัญอีกประการหนึ่งของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คือ ด้านการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน การอบรม

2.3 ด้านการพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีภารกิจด้านการพัฒนาทั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ และบุคลากรภายในศูนย์ฯ เพื่อสนับสนุนการบริหารและบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอย่างมีประสิทธิภาพ

Share to...