ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาปีที่ 4 ด้านสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 12 ชั่วโมง

ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ์
528 Views

ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับรับนักศึกษาปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 จำนวน 12 ชั่วโมง
และพร้อมออกใบประกาศรับรองการอบรม  เพื่อนำไปประกอบการสมัครงาน ในวันที่ 25-26 มีนาคม  2566  เวลา 8:30 น ถึง 17:00 น.
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนอบรมได้ที่ >> https://act.lru.ac.th/  จำนวน 120 คน
สถานที่อบรมห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา

 

 

Share to...