การทดสอบสมรรถณะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ปีการศึกษา 2565 (นักศึกษาภาคปกติ)

ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ์
2,157 Views

การทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 (นักศึกษาภาคปกติ) เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปด้านดิจิทัล ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ โดยจัดให้นักศึกษาเข้าสอบในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ตามเอกสารแบบท้าย

ลิงค์กำหนดการสอบ Digital Literacy << Click
ลิงค์เข้าสอบ << Click
ลิงค์เพจศูนย์คอมพิวเตอร์ << Click

Share to...